Hoppa till innehållet

Sök

Rerro conseque landit, quidendam re, ea in pliquam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur rereribus sunt unt. uam as dest eumque cus sant qui comnihi llatur, torerum fugiatur.

Vad söker du efter?

Styrande dokument

Bolagets uppdrag, mål och verksamhet

Destinationen Göteborg kan blicka tillbaka på tre decennier av obruten tillväxt – men i kristider föds behov av nya, kraftfulla strategier. Framförallt behövs ett mer agilt arbetssätt än vad bolagets tidigare treåriga affärsplaner tillåtit. Bolagets förändringsresa var redan påbörjad, men pandemin har accelererat utvecklingen.

Göteborg & Co:s affärsplan gäller för år 2021 men kommer kunna omprövas och revideras utifrån behov.

Uppdrag och mål

Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besöksnäring.

Som ett komplement till bolagets uppdrag har Göteborg & Co fem mål som fungerar som riktmärke för medarbetare och avdelningar inom bolaget.

 • Göteborg & Co ska vara samverkansplattformen för besöksnäringens utveckling
 • Göteborg & Co ska verka för hållbara upplevelser, möten och evenemang
 • Göteborg & Co ska skapa affärsnytta genom nätverk, lösningar och innovation
 • Göteborg & Co ska bidra till en attraktiv destination till nytta för göteborgarna
 • Göteborg & Co ska vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare

Uppdrag kring Göteborgs 400-årsjubileum

Göteborg & Co har uppdraget från kommunstyrelsen att leda, samordna, kommunicera, genomföra och följa upp Göteborgs 400-årsjubileum. Allt tar sitt avstamp i göteborgarnas delaktighet och engagemang för att tillsammans göra Göteborg till en ännu bättre plats. Den 4 juni 2021 arrangerades ett formellt firande medan det breda jubileums- programmet kommer äga rum 2023.

Hållbarhet

Göteborg har bestämt sig. Vi kommer att bli och vara den hållbara destinationen nu och år 2030. Vi vill att alla som väljer resmål efter miljö- och hållbarhet, den som vill bidra till en bättre morgondag, känner sig välkomna till Göteborg.

Bolaget är, och har länge varit, en viktig kraft i att etablera, utveckla och positionera Göteborg som en världsledande hållbar destination. Detta arbete fortsätter och ska bedrivas integrerat och proaktivt. I bolagets och destinationens alla delar ska hänsyn tas till människor, miljö, ekonomi och samhälle, med inställningen att ständigt förbättra och flyttar fram positionerna. Läs gärna våra Års- och Hållbarhetsredovisningar.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling

Stadens program för besöksnäringens utveckling är ett styrdokument som pekar ut riktningen för hur Göteborgs stad ska arbeta med besöksnäringsfrågor och hur staden kan möjliggöra för och bidra till att ge näringen och destinationen förutsättningar för utveckling. Det är ett kraftfullt dokument med ett långsiktigt perspektiv som omfattar hela Staden och slår fast Göteborgs höga ambitioner för besöksnäringens hållbara utveckling i vår destination.

Remissversion Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022-2030

Göteborg & Co har under 2021 initierat och genomfört en revidering av besöksnäringsprogrammet. En reviderad version ligger ute på remiss under perioden 15 oktober 2021 – 1 februari 2022. Därefter ska programmet färdigställas för politiskt beslut under våren.

Ta del av den remissversionen här.

Det tidigare besöksnäringsprogrammet går att ta del av här Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling till 2030.  

Göteborg & Co styrning och ägande

Grafisk modell som visar bolagets övergripande styrmodell.

Göteborgs Stads budget 2021

Kommunfullmäktiges budget är det övergripande och överordnade styrande dokumentet för Göteborgs Stads nämnder och bolagsstyrelser. Budgetens övergripande verksamhetsmål gäller för samtliga nämnder och bolag. Verksamhetsmålen är breda i sin karaktär och fungerar som ledstjärnor när Göteborg & Co planerar sin verksamhet.

 • Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför
 • Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro
 • Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt

Kommunfullmäktige har i budget 2021 även formulerat följande mål för klustret turism, kultur och evenemang:

 • Fler upptäcker och väljer Göteborg
 • Antalet gästnätter i Göteborg har ökat

I kommunfullmäktiges budget 2021 har Göteborg & Co även tilldelats följande uppdrag:

 • Göteborg & Co får i uppdrag att förverkliga och implementera kommunfullmäktiges program för besöksnäringen.
 • Göteborg & Co får i fortsatt uppdrag att leda arbetet med stadens 400-årsjubileum.

Göteborg & Co ägardirektiv

Förutom Göteborgs Stads övergripande budget, program och planer styrs stadens respektive bolag av ägardirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. I ägardirektivet beskrivs bolagets kommunala ändamål, det vill säga essensen i det kommunfullmäktige vill att bolaget ska åstadkomma.

Göteborg & Co AB utgör moderbolag för bolagen som ingår i klustret för Turism, Kultur och Evenemang och ska som sådant leda och samordna arbetet inom den egna koncernen. Göteborgs Stads ändamål med bolaget är att på övergripande nivå leda och samordna arbetet inom koncernen och medverka till att stärka och utveckla besöksnäringen inom Göteborg och Göteborgsregionen samt bidra till besöksnäringens utveckling inom Västra Götalandsregionen.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera