Hoppa till innehållet

Styrande dokument

Göteborg & Co:s styrande dokument utgörs av kommunfullmäktiges budget, anvisningar och direktiv samt mål- och inriktningsdokument.

Foto: Kjell Holmner

Foto: Kjell Holmner

Styrande dokument i Staden

Inom Göteborgs Stad, gäller utöver lagar och andra författningar, de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Budgeten är överordnad andra styrdokument för stadens verksamhet. Riktade styrande dokument är exempelvis bolagsordning och ägardirektiv.

Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030

Ett program är ett strategiskt styrande dokument som ska slå fast en politisk viljeinriktning för vad som ska uppnås inom ett visst område för en tidsatt period. Dokumentet ska ange prioriterade strategier eller inriktningar för att uppnå målen.  Den 22 februari 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Som en del av beslutet gavs Göteborg & Co AB i uppdrag att initiera och leda arbetet med att utarbeta handlingsplaner utifrån programmet i nära samverkan med berörda nämnder och styrelser. Detta styrdokument ger en viktig inriktning för bolagets affärsplan.

Göteborg Stads Program för Besöksnäringens utveckling fram till 2030 (PDF)

Affärsplan

Ett annat viktigt styrande dokument är destinationens affärsplan som tas fram i bred samverkan mellan besöksnäringens privata och offentliga intressenter samt akademin. Destinationens affärsplan förnyas vart tredje år.

Läs mer om affärsplanen

Destinationens vision, mål och kärnvärden samt bolagets affärsidé

Destinationens vision

Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att vara: En av Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregioner att leva och verka i samt att besöka.

Göteborg & Co:s verksamhet syftar ytterst till att öka livskvaliteten bland människor som lever och verkar i Göteborg. Besöksnäringen skapar jobb och hållbar tillväxt. Den medverkar till att bygga broar mellan människor från olika kulturer och den gör staden mer attraktiv med ett bredare utbud av kultur, nöjen restauranger, kaféer, utflyktsmål och handel. När vi väljer var vi ska bo, jobba, studera och investera väljer vi en stad som vi känner positivt för. Här har besöksnäringen en viktig roll att spela genom att göra Göteborg till en ännu bättre stad.

Affärsidé

Göteborg & Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform.

Professionell samverkan är vårt unika konkurrensmedel, som gör att Göteborg kan hävda sig på olika marknader gentemot främst större och resursstarkare destinationer. Det är en formidabel fördel när det gäller att leverera upplevelser och arrangemang som annars kanske bara större städer skulle klara. Det ska vi vårda och utveckla.

Målbild med sikte på 2021

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar.

Allt arbete inom Göteborg & Co sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv, som kommer att bidra till långsiktig framgång. Att ta ansvar för en hållbar utveckling är självklart för oss och har sin grund i våra kärnvärden. Vi strävar efter att ta ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar för verksamheten, våra produkter och tjänster inom de områden där bolaget har möjlighet att påverka. Därigenom kan vi stärka våra varumärken och relationer med affärspartners och på så sätt skapa nya affärsmöjligheter som erbjuder långsiktig tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Göteborg & Co är sedan juni 2008 miljödiplomerat av Göteborgs Stads Miljöförvaltning. Miljödiplomeringen är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar. I diplomeringen skriver Miljöförvaltningen: ”Genom att gå från ord till handling i miljöarbetet har Göteborg & Co visat föredömlig framsynthet och ansvarskänsla. Detta miljöarbete är ett viktigt steg på vägen mot en bättre miljö i Göteborg och resten av världen.

Kärnvärden

Våra kärnvärden är själva själen i vårt varumärke och i vår verksamhet. All kommunikation som rör destinationen har sin utgångspunkt i våra kärnvärden. Budskapen till våra målgrupper – oavsett i vilken form vi kommunicerar – ska alltid utgå från kärnvärdena; Mänsklig, Pluralistisk och Inspirerande.

Mänsklig: Göteborg är en stad där människor trivs. Invånare och besökare upplever staden som en vänlig och välkomnande plats där det är lätt att få positiva kontakter med andra.

Pluralistisk: I Göteborg hittar alla någonting. Här finns ett fantastiskt utbud av aktiviteter och mötesplatser. Attityden i staden är tolerant och öppen – vi ser mångfalden som en stor tillgång för Göteborgs fortsatta utveckling som destination.

Inspirerande: Den som besöker Göteborg vill gärna komma tillbaka. Staden bjuder på stimulerande upplevelser och lockar fram lusten och kreativiteten i människor. Utbudet och mångfalden är mycket bra och inspirerar invånare och besökare till att se och tänka i nya perspektiv.

Prenumerera på Göteborg & Co:s nyhetsbrev

Vill du ha kontinuerliga uppdateringar från Göteborg & Co i din mailkorg?

Registrera